Avtalevilkår

Hjem / Avtalevilkår

Avtalevilkår  Fama  Norge  AS
Del A
1. Avtalen  og avtaleinngåelse

1.1  Avtalen  regulerer  leveransen  av  software  tjenester  og andre  tilleggstjenester  fra  Fama  Norge  AS,  org.  Nr 825 113 282.  til  næringsdrivende («Kunden»).  Fama  Norge  AS  og  kunden  er  i  avtalen  i  fellesskap  omtalt som partene. 

1.2  Avtalen  består  av  signatursiden,  disse  avtalevilkårene (de  generelle  vilkår  i  del  A  og  de  særlige  vilkår  i  del  B  som gjelder  for  tjenesten  Kunden  bestiller).  Eventuelle kundespesifikke  vilkår  (bilag  1)  dersom  identifisert  på avtalens  signaturside  og  databehandleravtalen  for tjenesten  «behandling  av  persondata»  (bilag  2)  dersom identifisert på  avtalens  signaturside  («avtalen»). I  tilfelle motstrid  mellom  bestemmelser  i  de særlige vilkår  del  B og/eller  de  generelle  vilkår  i  del  A,  skal  Kunden  snarest kontakte  Fama  Norge  AS  support.  Bilag  skal  ha  forrang  foran  øvrige deler  av  avtalen. 

1.3  Avtalen  gir  Kunden  tilgang  til  Fama  Norge  AS  sine  tjenester  og,  samt  de tilleggstjenester  levert av  Fama  Norge  AS  eller  3.parter  Fama  Norge  AS  til enhver  tid har  samarbeid  med. 

1.4  Avtalen  er  bindende  mellom  partene  fra  det  tidspunkt avtalen  er  bekreftet  av  Kunden,  alternativt  fra  det tidspunkt Kunden har tatt i bruk  tjenesten.  Hvis  kunde  tar  i bruk  Fama  Norge  AS  tjenester  eller  mottar  støtte  i  henhold  til  punkt  2 uten  at  det  inngås  noen  uttrykkelig  muntlig  eller  skriftlig avtale,  anses  vedkommende  for  å  ha  akseptert  vilkårene  i avtalen. 

1.5  Dersom  Kunden  har  inngått  avtale  med  opsjon  på forlengelse,  og  fortsetter  å  bruke  tjenestene  etter  utløpet av  forutgående  avtaleperiode,  forlenges  avtalen automatisk  i  henhold  til  avtalt  påfølgende  opsjonsperiode. 

1.6  Kunden  skal  ved  inngåelse  av  avtalen  gi  opplysninger  til Fama  Norge  AS  om  foretaksnavn,  org.  Nr.,  fakturaadresse,  fullt  navn  på daglig  leder,  e-post  og  telefonnummer. 

1.7  Samtlige  beløp  angitt  i  Avtalen  er  eks.mva.

2. Tjenester 

2.1 Fama Norge AS skal levere tjenester som Kunden har bestilt/bestiller fra Fama Norge AS og som Fama Norge AS har akseptert/aksepterer å levere til Kunden. Endringer av egenskaper ved tjenesten reguleres av punkt 5. 

2.2 Fama Norge AS er uten ansvar for begrensninger og svikt i tjenesten som skyldes geografiske forhold, ytre påvirkninger, offentlige pålegg eller forbud og endringer i lovgivning. 

2.3 Fama Norge AS forbeholder seg retten til å iverksette tiltak som medfører avbrudd, endringer og/eller forstyrrelser i tjenesten når slike tiltak er nødvendig av tekniske eller vedlikeholdsmessige årsaker. Fama Norge AS er uten ansvar for eventuelle kostnader og tap som forannevnte tiltak påfører kunden. Fama Norge AS vil etter beste evne varsle kunden før slike tiltak iverksettes. 

3. Priser, vilkår og endringer av disse og tjenestene 

3.1 Fama Norge AS kan endre egenskapene ved tjenesten levert under avtalen, vilkår (herunder avtalen) og priser for tjeneste(r) levert under avtalen. Faste gebyrer påløper med virkning fra den dato tjenesten tas i bruk, eventuelt opprettet av Fama Norge AS. kunden faktureres årlig med 14 dagers betalingsfrist, med mindre annet er skriftlig avtalt. 

3.2 Endringer som antas å ha en viss betydning for kunden (i kundens disfavør) vil bli varslet minst en måned før endringene trer i kraft. Unntak fra dette er endringer som skyldes forhold utenfor Fama Norge AS sin kontroll, f.eks. prisendringer grunnet endrede eller nye offentlige pålegg og avgifter (herunder mva.), som kan gjennomføres med kortere varsel. 

3.3 Ved endringer som vesentlig betydning for Kunden og som ikke skyldes forhold utenfor Fama Norge AS sin kontroll som nevnt ovenfor, kan Kunden si avtalen opp og kreve tilbakebetalt eventuelle forhåndsbetalte beløp, etter samtykke fra Fama Norge AS. 

3.4 Dersom Kunden ved inngåelse av avtalen er, eller senere blir, medlem i organisasjon m.v. som har inngått samarbeidsavtale med Fama Norge AS som gir medlemmene rabatter og/eller andre særfordeler, bortfaller alle slike rabatter og særfordeler ved medlemskapets opphør. Etter opphører skal kunden betale de til enhver tid gjeldene priser. 

3.5 Dersom kunden får rabatter, er rabatten kun gyldig i en periode av 12 måneder, hvis ikke annet er skriftlig avtalt. 

3.6 Fama Norge AS kan endre generelle vilkår og særlige vilkår med 2 måneders skriftlig varsel per e-post.

4. Kundeopplysninger 

4.1 Innsamling av personopplysninger når kunden inngår avtale med Fama Norge AS skal de oppgi navn, besøksadresse, organisasjonsnummer og bedriftens kontaktperson. Dersom fakturaadresse ikke er identisk med postadresse skal denne også oppgis. Hvis mulig skal det også registreres en administrativ kontakt og en teknisk kontakt. Kunden skal også registrere navn på eventuelle brukere av tjenestene. For bruk av enkelte tjenester er det i tillegg nødvendig å registrere brukernes adresse, e-post og fødselsdato. Innsamling av disse personopplysningene er nødvendig for at Fama Norge AS skal kunne levere de tjenestene det er inngått avtale for. For at Fama Norge AS skal kunne levere sine forpliktelser i avtalen plikter kunden å melde inn adresseendring og andre endringer av betydning for kundeforholdet. Dersom Fama Norge AS ikke har korrekt adresse eller får forsendelser i retur, kan leveransen av tjenesten stanses. 

4.2 Behandling av personopplysninger Fama Norge AS behandler personopplysninger i henhold til den til enhver tid gjeldende personopplysningsloven og andre relevante lov- og forskriftsreguleringer. I Fama Norge AS sin personvernerklæring finnes det utfyllende informasjon om hvordan Fama Norge AS behandler personopplysninger. Personopplysningene behandles i forbindelse med drift av tjenesten(e), leveranse og fakturering. Kunden plikter å informere eventuelle brukere som er gitt tilgang til tjenesten(e) om Fama Norge AS sin innsamling og behandling av personopplysninger. 

4.3 Markedsføring Så lenge du er kunde hos Fama Norge AS, vil vi sende deg generell informasjon og tilbud på tjenester og produkter som ligger til grunn for kundeforholdet. Mer informasjon om tjenestene finnes på www.fama.no. Du vil vanligvis motta slik informasjon månedlig via epost, sms og/eller i våre digitale kanaler (eksempelvis på web). Du kan når som helst reservere deg mot å motta markedsføring som nevnt over. Dette kan gjøres ved å kontakte Fama Norge AS kundeservice. Dette vil ikke påvirke din mulighet til å benytte Fama Norge AS sine tjenester. Fama Norge har rett til å benytte Kunden sitt navn i markedsføringen av tjenester uten samtykke fra Kunden. Dette gjelder når Fama Norge As har gjennomført tjenester for Kunden.

4.4 Kundens rettigheter og utlevering av personalopplysninger I henhold til gjeldende personopplysningslov har kunden flere rettigheter i tilknytning til kundens personopplysninger og Fama Norge AS sin behandling av disse. Mer info om deres rettigheter finnes i personvernerklæringen. Fama Norge AS er ansvarlig for behandlingen av deres personopplysninger og at de personopplysningene vi behandler ikke misbrukes eller kommer på avveie. I enkelte tilfeller kan vi utlevere deres personopplysninger til tredjeparter. Mer info om dette finnes i personvernerklæringen. 

5. Kundens forpliktelser 

5.1 Kunden skal: (a) være ansvarlig for all bruk av Kundens tjeneste, herunder enhver bruk av sluttbrukere, tredjemenn og uvedkommende; (b) være ansvarlig for alle bestillinger ansatte foretar i avtaleperioden; (c) melde fra til Fama Norge AS uten opphold ved mistanke om misbruk av tjenesten, herunder misbruk av sluttbrukere, tredjemenn og uvedkommende. Melding skal gis til Fama Norge As kundeservice på telefon. (d) være ansvarlig for å innhente og levere nødvendig dokumentasjon som Fama Norge AS etterspør for å fullføre tjenesten. 

5.2 Kunden skal ikke: (a) medvirke til at tjenesten anvendes i strid med avtalen, den til enhver tid gjeldende lovgivning og offentlige pålegg og forbud eller tredjeparts rettigheter.

6. Betaling og reklamasjon 

6.1 Fama Norge AS skal fakturere Kunden med 7 dagers frist for – betaling, med mindre annet er skriftlig avtalt. Kunden skal betale de priser og gebyrer som fremgår av Fama Norge As til hver tid gjeldende prisliste.

6.2 Alle Fama Norge AS sine tjenester skal forhåndsbetales av kunden, med mindre annet er skriftlig avtalt.

6.3 Dersom kunden har innsigelser mot Fama Norge AS sin faktura, må kunden reklamere snarest etter mottak av faktura. Reklamasjoner rettes Fama Norge As kundesenter på telefon, og må senest være Fama Norge As i hende innen rimelig tid. forfallsdato, hvoretter kundens reklamasjonsrett bortfaller. Dersom en faktura er bestridt av kunden, kan kunden ikke holde tilbake mer enn det omtvistede beløp. Kunden skal betale uomtvistet del av faktura innen betalingsfristen. Når tvisten er avklart skal eventuelt utestående betales umiddelbart og kunden skal i tillegg betale forsinkelsesrente av beløp som er urettmessig tilbakeholdt.

7. Kredittvurdering 

7.1 Fama Norge AS kan ved inngåelse av avtalen og så lenge avtalen løper foreta kredittvurdering av Kunden, herunder kreve at kunden stiller sikkerhet.

8. Fama Norge AS sitt mislighold 

8.1 Dersom tjenesten ikke kan leveres som avtalt, skal Fama Norge AS, dersom Fama Norge AS er klar over misligholdet og dersom praktisk mulig, varsle kunden om årsaken til dette og om når forholdet vil bli avhjulpet. Ved slik meddelelse fra Fama Norge AS og dersom Fama Norge AS senere ber om tilleggsfrist, anses misligholdet som akseptert av kunden med mindre kunden fremsetter innsigelse innen 7 dager. Fama Norge AS skal ha rett til å avhjelpe mislighold og i tilfelle påbegynne avhjelp uten ugrunnet opphold. 

8.2. Kunden plikter å reklamere til Fama Norge AS innen rimelig tid etter at kunden oppdaget eller burde ha oppdaget mangler ved tjenesten. 

8.3 Ved Fama Norge AS mislighold kan Kunden gjøre gjeldende ordinære kontraktsrettslige misligholdsbeføyelser. 

8.4 Fama Norge AS er under ingen omstendighet erstatningsansvarlig for kundens indirekte tap, herunder tapt fortjeneste, tapt omsetning og tapte forventede besparelser. Fama Norge AS er heller ikke erstatningsansvarlig for tap som påføres andre enn Kunden (tredjepart). 

8.5 Fama Norge AS har intet ansvar for tjenestesvikt som skyldes samarbeidende tjenesteleverandører og andre tredjemenn 9.6 Fama Norge AS samlede erstatningsansvar er uansett begrenset oppad til NOK 15.000 for hvert skadetilfelle eller hver kjede av skadetilfeller med samme årsak.

9. Kundens mislighold og sanksjoner 

9.1 Forsinkelsesrente m.m. Ved manglende betaling innen forfall sender Fama Norge AS betalingsoppfordring til kunden med frist for betaling innen 14 dager. Fama Norge As kan kreve purregebyr, forsinkelsesrente, inkassogebyr m.m. etter gjeldende lovgivning ved manglende betaling ved forfall. 

9.2 Stenging ved betalingsmislighold. Dersom kunden ikke har betalt en faktura fra Fama Norge AS innen forfallsdato, vil Fama Norge AS sende kunden en betalingsoppfordring og et forhåndsvarsel om stenging av tjenesten. Fama Norge AS har rett til å iverksette stenging av tilgangen til tjenesten uten ytterligere varsel 1 måned etter betalingsoppfordringen og stengingsvarselet ble meddelt kunden, dersom betalingsmisligholdet vedvarer ut denne perioden. Dette gjelder både for misligholdt faktura for tjenesten. Ved mislighold av betaling anses ethvert utestående krav som forfalt. Har kunden felles regning på ulike tjenester, kan stengingen omfatte samtlige tjenester. 

9.3 Stenging ved annet mislighold. Fama Norge As kan for øvrig stenge eller begrense kundens tilknytning til tjenesten levert under avtalen dersom Fama Norge AS har grunn til å tro at kunden: (a). misligholder sine forpliktelser etter denne avtalen og misligholdet er av en slik betydning av det rettferdiggjør stenging. (b) bruker tjenesten i strid med offentligrettslige regler. (c) har oppgitt/oppgir feil eller ufullstendig kundeinformasjon. (d). bruker tjenesten til å krenke tredjemenns rettigheter, herunder opphavsrettigheter, f.eks. ved ulovlig fildeling eller bruk av web spidere (e) påfører Fama Norge AS eller tredjepart tap eller skade, herunder tap eller skade på rykte og renommé. (g). videreselger, leier ut kapasitet eller på annen måte tilbyr tjenesten til tredjepart, enten gratis eller mot vederlag. 

9.4 Før stenging etter 9.2 eller 9.3 skal Kunden varsles skriftlig og gis en frist for å uttale seg om forholdet. Varselet skal opplyse om årsaken til stengingen og fastsette en frist for retting av forholdet. Dersom det er nødvendig på grunn av hensyn til sikkerheten, ved mistanke om svindel, eller det for øvrig følger av gjeldende lovgivning, kan Fama Norge AS stenge uten slikt forhåndsvarsel. Kunden skal i slike tilfeller varsles uten ugrunnet opphold etter stenging. 

9.5 Gjenåpning. Fama Norge As vil gjenåpne Tjeneste når forholdet som har begrunnet stengingen er avhjulpet. Kunden belastes gebyr for gjenåpning i henhold til Fama Norge AS til enhver tid gjeldende prisliste. 

9.6 Øvrige misligholdsbeføyelser. Ved kundens mislighold kan Fama Norge AS også gjøre gjeldende ordinære kontraktsrettslige misligholdsbeføyelser, herunder heve avtalen dersom kundens mislighold er vesentlig. De forhold som er opplistet i 9.3(b) og 9.3(d)-9.3(j) skal i alle tilfeller anses som et vesentlig mislighold av avtalen dersom forholdet ikke utbedres umiddelbart etter at forholdet er påpekt av Fama Norge As.

10. Øvrige bestemmelser 

10.1 Force Majeure. Dersom det inntrer force majeure, suspenderes partenes forpliktelser så lenge situasjonen varer. 

10.2 Konkurs. Dersom kunden er insolvent, åpner akkord, innleder gjeldsforhandlinger eller oppløses mv. opphører avtalen med umiddelbar virkning. Fama Norge AS har rett til å fakturere kunden for påløpt bruk samt for gjenstående tid av bindingstiden. 

10.3 Tvister og lovvalg. Avtalen reguleres av norsk rett. Tvister mellom Kunden og Fama Norge AS skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke lar seg gjøre, kan hver av Partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler. Partene vedtar Bergen Forliksråd og Bergen tingrett som rett verneting for alle tvister.

10.4. Dersom lovverket, forskrifter, regulatoriske forhold eller annet endrer seg slik at Fama Norge AS enten er forhindret til å utføre avtalt tjeneste eller blir forsinket med dette vil ikke kunde krediteres eller kompenseres av forhold utenfor Fama Norge AS sin kontroll. Kunden er pliktig til å være samarbeidsvillig og overholde sine frister for å få tjenesten utført .

Del B: Særlige vilkår 

1. Bistand til søknad om Mesterbrev. 

1.1 Ved bistand til søknad om mesterbrev så trenger vi følgende dokumentasjon: kopi av fag- eller svennebrev i faget,  dokumentasjon på erfaring i mesterfaget, næringsoppgaver, referanseprosjekter, kursbeviser og CV. Det vil være en behandlingstid på 16-18 uker fra Fama Norge AS sin side etter at vi har mottatt all nødvendig dokumentasjon. Fama Norge AS er ikke ansvarlig for behandlingstiden hos mesterbrevnemnda. Det vil også forekomme et saksbehandlingsgebyr fra mesterbrevnemnda som må betales av kunde før søknaden behandles av mesterbrevnemnda. Pr.13.04.2022 er gebyret på søknad om mesterbrev på realkompetanse på kr 16 900,-.

1.2 Oppgir kunden feile opplysninger ved inngåelse av tjenesten, slik at Fama Norge AS ikke kan fullføre søknaden, så kan kunden ikke kreve erstatning for tjenesten. Dersom Kunden sender inn søknaden og supplerende opplysninger til Mesterbrevnemnda uten å klarere dette med Fama Norge bortfaller retten til eventuell tilbakebetaling av kostnader. Kunden plikter å sende inn søknad innen 4 uker etter overlevert søknad / innsendingsmøte via portal, og overholde frister ved midlertidig svar ellers inntrer 10.4. Dersom kunden ikke har sendt inn nødvendige opplysninger innen 12 måneder, bortfaller retten til til å få tjenesten utført eller tilbakebetaling av kostnader.

1.3 Dersom søknaden blir avslått har Fama Norge AS rett til å søke på nytt kostnadsfritt for kunde. Eventuelle nye saksbehandlingsgebyr fra mesterbrevnemnda dekkes av kunde.

 

2. Bistand til søknad om sentral godkjenning

2.1 Ved bistand til søknad om sentral godkjenning så trenger vi følgende dokumentasjon: referanseprosjekter, fakta om bedriften, revisjonsærklering, kopi av ansettelseskontrakt, kopi av utdannelse. Direktoratet for byggkvalitet har en årlig avgift på 3150,- for å inneha sentral godkjenning. Fama Norge AS vil ha en behandlingstid på 2-4 uker etter at vi har mottatt alt av dokumentasjon.  

2.2 Oppgir kunden feil opplysninger ved inngåelse av tjenesten, slik at Fama Norge AS ikke kan fullføre søknaden, så kan Kunden ikke kreve erstatning for Tjenesten.

3. Bistand til byggesøknad

3.1 Fama Norge AS står ikke som ansvarlig søker.

3.2 Behandlingstiden på en byggesøknad varierer ut ifra søknadstype. Tjenesten inkluderer 12 timer, Overstrider tjenesten tiden av forhold utenfor Fama Norge AS kontroll, blir kunde fakturert løpende til timepris på 1190,- + MVA. Kunde blir også fakturert for eventuelle kjøp av nabolister og situasjonskart fra kommunen etter gjeldende satser.

3.3 Vi utfører bistand til utfyllingen av byggesøknaden og dekker ikke gebyrer og avgifter fra kommunen. Kunden forplikter seg til å videreformidle all nødvendig dokumentasjon til Fama Norge AS gjennom prosessen.

4. Oppmelding til teoretisk eller praktisk eksamen (Veien til fagbrev)

4.1 Gebyrer i forbindelse med oppmelding til teoretisk- og praktisk eksamen må dekkes av kunde

5. Miljøfyrtårnsertifisering

5.1 Det tilkommer en kostnad fra sertifisør, dette beløpet vil variere litt ut ifra omfanget av prosessen. Dette er en kostnad som blir fakturert direkte fra sertifisør til kunde